A World-Leading Company In Welding Solutions

Principle of GMAW

28 October 2004

การเชื่อมอาร์คแบบปกคลุมด้วยแก๊ส (หรือ เชื่อม Co2 นั้นเอง) นั้น เป็นการเชื่อมที่มีประสิทธิภาพสูงมาก แต่การเชื่อมแบบนี้ จำเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษในการเชื่อม เพื่อให้ได้แนวเชื่อมที่มีความแข็งแรง สมบูรณ์ โดยจะใช้เทคนิคการเชื่อมแบบโฟร์แฮนด์ และแบบแบ็คแฮนด์ เรามาสร้างเทคนิคพื้นฐานในการเชื่อม พร้อมๆ กันเลยครับ